DISCLAIMER OOGLASEREN-VERGELIJKEN.NL

De informatie op Ooglaseren-vergelijken.nl is bedoeld ter algemene informatie en niet als vervanging van enig (medisch) advies.
Indien u zonder verificatie of nader (medisch) advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat uiterste zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen en onderhouden van Ooglaseren-vergelijken.nl, kan Ooglaseren-vergelijken.nl
niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Ooglaseren-vergelijken.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe- en indirecte of
gevolgschade, die voortkomt uit of in verband gebracht wordt met het gebruik van de website Ooglaseren-vergelijken.nl.
Dit geldt ook voor door Ooglaseren-vergelijken.nl aan u verstuurde mail, via hyperlinks naar derden verkregen informatie en het verlies van gegevens of
aanspraken van derden in verband met gebruik van de website Ooglaseren-vergelijken.nl.
 
De informatie op de website Ooglaseren-vergelijken.nl kan typefouten of onjuistheden bevatten. Ooglaseren-vergelijken.nl zal na melding en/of ontdekking
hiervan de tekst naar eigen inzicht corrigeren. 
De informatie op de website Ooglaseren-vergelijken.nl wordt regelmatig aangepast aan actuele omstandigheden. Ooglaseren-vergelijken.nl behoudt zich het
recht voor om alle informatie op deze website ten allen tijde te wijzigen zonder nadere aankondiging. Het is raadzaam deze disclaimer regelmatig te
raadplegen om zodoende op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.
 
De handelsmerken, handelsnamen, afbeeldingen, beelden, logo’s en iconen die de producten en diensten van Ooglaseren-vergelijken.nl herkenbaar maken,
alsmede het ontwerp, de teksten en de grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Ooglaseren-vergelijken.nl.
Tenzij uitdrukkelijk bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het
auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Ooglaseren-vergelijken.nl.
 
Behoudens de eigenaar van de site Ooglaseren-vergelijken.nl, de medewerkers van het webdesign bureau of de hosting provider is het zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming niet toegestaan om via FTP of anderszins in te loggen of contact te maken met de database met de opzet om bestanden te verminken
en/of te verwijderen. Tegen de persoon die dit verbod negeert zal een strafrechtelijke aanklacht ingediend worden. Verder zal deze persoon aansprakelijk
gesteld worden voor alle directe en indirecte schade voortvloeiend uit de verboden handeling(en).

Alle geschillen voortkomend uit het gebruik van de website Ooglaseren-vergelijken.nl, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Ooglaserbehandeling

Ooglaseren is de laatste jaren enorm populair geworden. De risico''s zijn afgenomen en de zichtresultaten zijn verbeterd.
Meer over ooglaseren
»

 

Nieuws over ooglaseren

Vision Ooglaseren komt in Nederland met prijsdoorbraak voor IntraLase ooglaserbehandeling. 

Lees verder »